سایت :

http://hospht.iums.ac.ir

 

آدرس:

تهران،انتهای خیابان شهیدرجائی،سه راهی شهرری

 

کد پستی:

۱۸۸۶۷۱۸۱۳۶

 

مرکز تلفن :

 ۵۵۲۲۸۵۸۱  الی  ۸۴

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: