سایت :

http://shafa.iums.ac.ir

 

آدرس:

تهران، میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان

 

شماره های تماس و نوبت دهی  :

۳۸۴۸۷۰۰۰_۰۲۱

۰۲۱-۳۳۵۴۲۰۰۱-۹

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: