سایت :

http://hospes.iums.ac.ir

 

آدرس:

 شهریار . خیابان ولیعصر . روبروی شهردادری

 

تلفن:   

  ۵-۶۵۲۲۶۰۴۱

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: