سایت :

http://firoozgar.iums.ac.ir

 

آدرس:

تهران، میدان ولیعصر ، خیابان کریم خان ، خیابان به آفرین ، بیمارستان فیروزگر

 

کد پستی:

۱۵۹۳۷۴۷۸۱۱

 

شماره تلفن بیمارستان فیروزگر :

 ۰۲۱۸۲۱۴۱۰۰۰

۰۲۱۸۲۱۴۱۶۰۰

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: