• |

    کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران علاوه بر خدمات عمومی(خدمات اطلاع رسانی وخدمات پژوهشی)، خدمات فنی(تهیه منابع، فهرستنویسی و نمایه سازی تخصصی) و خدمات علم سنجی که به صورت الکترونیک و غیر الکترونیک ارائه می نماید.

  • |

    کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران علاوه بر خدمات عمومی(خدمات اطلاع رسانی وخدمات پژوهشی)، خدمات فنی(تهیه منابع، فهرستنویسی و نمایه‌سازی تخصصی) و خدمات علم سنجی که به صورت الکترونیک و غیر الکترونیک ارائه می نماید.