بهارستان - مرکزی

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری نسیم شهر

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری گلستان

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری قلعه میر

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری صالح آباد یک (حصار چوپان)

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید صبوری سلطان آباد

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری حصارک پایین

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری عمار

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری صاحب الزمان (عج)

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید صدوقی

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری سبز دشت

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری حصارچوپان

 • پایگاه بهداشت یاس

 • پایگاه بهداشت نسترن

 • پایگاه بهداشت نبوت

 • پایگاه بهداشت مدرسه

 • پایگاه بهداشت شهید بهشتی

 • پایگاه بهداشت شهرک امام حسین (ع)

 • پایگاه بهداشت سبز دشت

 • پایگاه بهداشت وجه آباد

 • پایگاه بهداشت کلمه