تهران - مرکزی

 • موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

 • مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری یافت آباد

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری نعمت آباد

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری شمس

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری حضرت ابوالفضل

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری امام حسن مجتبی(ع)

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری 22 بهمن

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری 17 شهریور

 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی سولقان

 • مرکز بهداشت غرب تهران

 • شبکه بهداشت و درمان ملارد

 • شبکه بهداشت و درمان قدس

 • شبکه بهداشت و درمان شهریار

 • شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

 • شبکه بهداشت و درمان بهارستان

 • خوابگاه شهید مطهری

 • خوابگاه امام علی (ع)

 • ستاد معاونت درمان

 • ستاد معاونت بهداشتی

 • دانشگاه بیمارستان شهدای یافت آباد

 • خانه بهداشت وردیج

 • خانه بهداشت کیگا

 • خانه بهداشت کشار

 • خانه بهداشت رندان

 • پایگاه بهداشت نوروز آباد

 • پایگاه بهداشت فیاض بخش

 • پایگاه بهداشت فرهنگیان 18

 • پایگاه بهداشت شیر محمدی

 • پایگاه بهداشت شهدای یافت آباد

 • پایگاه بهداشت خیریه غیاثی

 • پایگاه بهداشت پیکانشهر

 • پایگاه بهداشت شماره 1 سردار جنگل

 • پایگاه بهداشت تست 1

 • پایگاه بهداشت امام رضا

 • بیمارستان مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

 • بیمارستان مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

 • بیمارستان لولاگر تهران

 • بیمارستان فیروزآبادی

 • بیمارستان شهید فهمیده