رباط کریم-مرکزی

 • مرکز سلامت نصیرشهر

 • مرکز سلامت شهید شاطریان

 • مرکز سلامت شهدای هسته ای پرند

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری سعادتمندی

 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی آلارد

 • خانه بهداشت اصغرآباد آلارد

 • پایگاه سلامت وحیدیه

 • پایگاه سلامت فرهنگیان

 • پایگاه سلامت فاز 3پرند

 • پایگاه سلامت فاز 1پرند

 • پایگاه سلامت شهید مطهری

 • پایگاه سلامت شهید احمدی روشن

 • پایگاه سلامت سلام

 • پایگاه سلامت امام رضا(ع)

 • پایگاه سلامت آبشناسان

 • پایگاه بهداشت پرندک 23

 • پایگاه بهداشت روستایی پایگاه کیکاور آلارد

 • پایگاه بهداشت روستایی پایگاه پرندک آلارد

 • پایگاه بهداشت باطریسازی نور

 • پایگاه بهداشت بازارک

 • پایگاه اورژانس نسیم شهر2

 • پایگاه اورژانس نسیم شهر1

 • پایگاه اورژانس ملارد

 • پایگاه اورژانس گلستان

 • پایگاه اورژانس قلعه میر

 • پایگاه اورژانس فجر

 • پایگاه اورژانس رباط کریم

 • پایگاه اورژانس پرند2

 • پایگاه اورژانس پرند 1

 • پایگاه اورژانس ادران

 • بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم