• |

    برای ترمیم دندان پوسیده، دندان پزشک قسمت پوسیده ی دندان را برداشته و سپس ناحیه ی خالی شده دندان را با ماده مخصوصی پر…

  • |

    فیشورسیلانت به معنی مهر و موم کردن و بستن درز و شیار دندان است ماده ترمیمی و همرنگ دندان است که توسط آن شیارهای عمیق…