• |

    برای ترمیم دندان پوسیده، دندان پزشک قسمت پوسیده ی دندان را برداشته و سپس ناحیه ی خالی شده دندان را با ماده مخصوصی پر می‌کند. همچنین می‌توان برای ترمیم دندان‌های ترک خورده، شکسته و یا دندان‌هایی که با ناخن خوردن و دندان قروچه دچار فرسودگی شده اند از پرکردگی استفاده کرد.

  • |

    فیشورسیلانت به معنی مهر و موم کردن و بستن درز و شیار دندان است ماده ترمیمی و همرنگ دندان است که توسط آن شیارهای عمیق سطح جونده دندان‌ها پوشیده شده و بدین ترتیب شیارها کم عمق می‌شوند. استفاده از این روش به پیشگیری از پوسیدگی دندان کمک می‌کند.