شهریار-مرکزی

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری فاز یک اندیشه

 • خانه بهداشت کرد امیر

 • خانه بهداشت ضمیمه دهشادبالا

 • خانه بهداشت شماره 2 دهشاد بالا

 • خانه بهداشت شفیع آباد

 • خانه بهداشت دهشادپایین

 • خانه بهداشت حصارزیرک

 • پایگاه بهداشت مهدیه

 • پایگاه بهداشت قصطانک

 • پایگاه بهداشت فاز 5 اندیشه

 • پایگاه بهداشت فاز 2 اندیشه

 • پایگاه بهداشت شهید مصطفی خمینی

 • پایگاه بهداشت شماره1 امیریه

 • پایگاه بهداشت رضی آبادبالا

 • پایگاه بهداشت خاوه

 • پایگاه بهداشت امام سجاد(مستقردر ساختمان شماره 2 شبکه)

 • پایگاه بهداشت اسلام آباد

 • پایگاه بهداشت اسدآباد

 • پایگاه اورژانس وحیدیه

 • پایگاه اورژانس مرکز فرماندهی 115

 • پایگاه اورژانس کد 2 شهریار1

 • پایگاه اورژانس فردوسیه

 • پایگاه اورژانس صباشهر

 • پایگاه اورژانس شهریار2

 • پایگاه اورژانس شهریار 1

 • پایگاه اورژانس باغستان

 • پایگاه اورژانس اندیشه

 • بیمارستان امام سجاد شهریار