وهن آباد

  • مرکز بهداشتی درمانی روستایی سفیدار

  • خانه بهداشت وهن آباد سفیدار

  • خانه بهداشت علی آباد سفیدار

  • پایگاه بهداشت روستایی شترخوار