امروزه جمع آوری اطلاعات و پایش آنها نقشی اساسی در تصمیمات مهم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت ایفا می‌کند. از این جهت گروه مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با گرد هم آوری اساتید برجسته این رشته سعی بر ارتقای این رشته دارد.  جهت آشنایی با هر یک از این عزیزان می‌توانید CV هریک از اساتید را با کلیک روی نام آن‌ها مطالعه بفرمایید.

 

هیات علمی

 

گرایش‌های تحصیلی

  • کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی:  هدف از این دوره آموزشی، تربیت فراگیرانی است که بتوانند درجهت ارتقاء سیستم های سلامت، استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش خطاهای پزشکی در مراکز بین المللی انفورماتیک پزشکی و همچنین ایجاد یک بستر الکترونیکی جهت ارائه خدمات بهداشت و درمان و دسترسی بیماران به پرونده الکترونیک سلامت فعالیت کنند. دانش آموختگان کلیه رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی، ریاضی، علوم کامپیوتر، مهندسی پزشکی، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی فن آوری اطلاعات، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکتری عمومی )پزشکی ودندانپزشکی(  مجاز به شرکت در آزمون این رشته هستند.
  • کارشناسی ارشد ارزیابی فن آوری اطلاعات سلامت:  هدف از این دوره آموزشی، تربیت پژوهشگران و متخصصانی توانا در زمینه مطالعات ثانویه، بکارگیری روش‌های اختصاصی ارزیابی اقتصادی و ارزیابی مسایل حقوقی، اخلاقی و اجتماعی فناوری های سلامت و همچنین تربیت افرادی شایسته در زمینه استفاده از مبانی و روش‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد سلامت و سیاستگذاری نظام سلامت است. دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی کلیه رشته های علوم پزشکی، رشته های فنی و مهندسی وزارت علوم و یا دکتری عمومی )پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی(  و دکتری حرفه ای دامپزشکی مجاز به شرکت در آزمون این رشته هستند.
  • دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی: هدف از این دوره آموزشی، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز به منظور مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی کشور و ارتقاء کمی و کیفی اطلاعات در مراکز سلامت و همچنین حداکثر بهره وری از امکانات بالفعل و بالقوه موجود در جهت توسعه‌ی امور بهداشت و درمان از طریق اعمال روش های نوین برنامه ریزی مدیریت اطلاعات است. داوطلبان شرکت در آزمون این مقطع باید دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته آموزش مدارک پزشکی، مدیریت توانبخشی، رفاه اجتماعی، مددکاری اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کتابداری و اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت و دکتری عمومی)پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی( از دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی) باشند.
  • کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی: هدف از این دوره آموزشی، تربیت فراگیرانی است که بتوانند درجهت ارتقاء سیستم های سلامت، استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش خطاهای پزشکی در مراکز بین المللی انفورماتیک پزشکی و همچنین ایجاد یک بستر الکترونیکی جهت ارائه خدمات بهداشت و درمان و دسترسی بیماران به پرونده الکترونیک سلامت فعالیت کنند. دانش آموختگان کلیه رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی، ریاضی، علوم کامپیوتر، مهندسی پزشکی، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی فن آوری اطلاعات، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکتری عمومی )پزشکی ودندانپزشکی(  مجاز به شرکت در آزمون این رشته هستند.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: