نتایج جستجو :

  • |

    پژوهشگاه‌های متعلق به دانشگاه و امکانات و اولویت‌های پژوهشی آن‌ها باید به نحو احسن معرفی شده و از طرف دیگر خدمات قابل ارائه از طرف این پژوهشگاه‌ها و موقعیت‌های مورد نیاز پژوهشی به طور کامل برای تهیه مطلب می‌باید مورد توجه قرار گیرد.

  • |

    دانشگاه علوم پزشکی ایران با داشتن ۹ دانشکده، ده‌ها گروه آموزشی، چندین بیمارستان آموزشی درمانی از سرامدان دانشگاه‌های منطقه در تربیت و آموزش پزشکی و کادر بهداشتی درمانی است.