نتایج جستجو :

  • |

    اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ از طریق انجام پژوهش­ های کاربردی و ارائه راهکارهای علمی و عملی خلاق مبتنی بر شواهد، زمینه‌ی ارتقای کیفیت و بهبود مستمر آموزش در سطح دانشگاه را فراهم می‌سازد