نتایج جستجو :

  • |

    غربالگری نوزادان در ایران بین روزهای سوم تا پنجم تولد می باشد که با گرفتن پنج قطره خون از پاشنه پای نوزاد بر روی کاغذ فیلتر انجام می شود و نوزاد از نظر سه بیماری مهم (کم کاری تیروئید، فاویسم و فنیل کتونوری) بررسی می‌شود که در آینده‌ای نزدیک با گرفتن همین میزان خون 20 بیماری متبولیک بررسی خواهد شد.